Wszystkie produkty są gotowe do wysłania.

Polityka prywatności opisuje reguły przetwarzania przez nasz Sklep Internetowy informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Ogólne informacje

 1. Określona tutaj polityka dotyczy Serwisu www, działającego pod adresem url: https://krolikovska.com.pl
 2. Właścicielem i operatorem serwisu krolikovska.com.pl  oraz  Administratorem danych osobowych jest: 

MERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  NIP 5732845768 REGON 243285230

 1. Adresem  poczty elektronicznej operatora i administratora jest adres: krolikovska@krolikovska.com.pl
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych, które  podałeś dobrowolnie w Serwisie.
 3. Dane osobowe Serwis wykorzystuje w następujących celach:
  • W celu prowadzenia i dostarczania newslettera
  • W celu sprawnej obsługi zapytań poprzez formularze
  • W celu przygotowywania, pakowania, wysyłania zamówionych towarów
  • W celu dokonywania realizacji zamówionych usług
 4. Działający pod adresem Krolikovska.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o swoich użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.                  Przez  dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2.                  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Wszystkie miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są szczególnie chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu wszelkie dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są dokładnie zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odszyfrować i następnie odczytać. Dzięki takiemu zabezpieczeniu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Wszystkie hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie bezpiecznego przechowywania haseł użytkowników.
 4. Hasła administracyjne są okresowo zmieniane przez Operatora.
 5. Regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania jest istotnym elementem ochrony danych, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje wszelkich komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest technicznie utrzymywany (hostowany ) na serwerach należących do operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej, która technicznie utrzymuje serwis: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej pod adresem https://hekko.pl 
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje odpowiednie środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje właściwe środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje właściwe rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Przysługujące Tobie prawa i dodatkowe informacje o sposobach i zasadach wykorzystania danych

 1. W pewnych sytuacjach Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadach powierzenia
  • firmy pocztowe, kurierzy, firmy kurierskie
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • Organizacje takie jak banki
  • operatorzy płatności elektronicznych
  • operatorzy systemów  komentarzy
  • operatorzy specjalistycznych usług typu chat online
  •  pracownicy i współpracownicy posiadający właściwe upoważnienia, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • Organizacje i firmy, świadczące usługi internetowego marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis ma możliwość  zapisania  informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w pewnych sytuacjach, ma możliwość zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W tej sytuacji adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji danego formularza, np. po to by dokonać  procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. W każdym przypadku  kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane zagregowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje remarketing, pozwalający na dopasowanie reklam do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać wrażenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w rzeczywistości nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Niniejszy serwis  wykorzystuje  pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp  
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa podstawowe  rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przetrzymywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas wskazany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Program do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zasady zarządzania plikami cookies – znajdziesz tu jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. W sytuacji, gdy użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, ma możliwość zmienić ustawienia przeglądarki.  Niniejszym informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może znacząco utrudniać, a w skrajnych przypadkach może uczynić niemożliwym korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej odpowiednią przeglądarkę internetową, której jest używana  i postępować  zgodnie z instrukcjami:

Mobilne urządzenia: