Opakowanie prezentowe GRATIS  ♥  Wygodny zwrot produktu  ♥  Poczta prezentowa GRATIS   ♥  Kartka z życzeniami GRATIS

REGULAMIN

Ten regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki działania sklepu internetowego KROLIKOWSKA.COM.PL, działającego pod adresem: https://krolikovska.com.pl („Serwis”), prowadzonego przez Marzena Królikowska-Kukuła z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  NIP 5732564437

SŁOWNICZEK:

Czas procesowania  zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać spakowane oraz przesłane  na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu procesowania zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy czeka na otrzymanie płatności od Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku, nie wliczają się tu dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.

Hasło – unikalny zbiór cyfr lub liter stworzony przez Klienta, który Klient określa w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło jest  poufne i Klient musi  zachować je w tajemnicy.

Klient – (i) Klientem jest osoba   fizyczna, która ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończyła lat osiemnaście, oraz (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Konto Klienta – jest to konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta. Do Konta Klienta można przypisać Karta Klienta.

Koszyk – zasób Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegółowe dane zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz pozostałe dane, jeżeli ich wskazanie  jest niezbędne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru – są to nakłady ponoszone w celach przekazania Towaru Klientowi tak jak wskazał Klient w zamówieniu.

Login – indywidualny identyfikator Klienta w Serwisie – zbiór cyfr lub liter przypisanych określonemu Klientowi.

Magazyn – miejsce przygotowywania  zamówienia, które zostało złożone przez Klienta.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca marki KROLIKOWSKA, zawierająca ciekawą tematykę związaną z biżuterią, promocjami, trendami, programami  lojalnościowymi.

Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta mająca osiemnaście lat  osoba, która ma prawo  do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz realizacje wszelkich praw Klienta, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została udzielona.

Serwis – serwis internetowy KROLIKOWSKA, działający pod adresem: https://krolikovska.com.pl

Sklep Internetowy – sklep www funkcjonujący w ramach Serwisu, umożliwiający Klientom składanie zamówień na Towary  marki Krolikovska.

Sprzedawca – Marzena Królikowska-Kukuła z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  NIP 5732564437

Towar – produkt marki Kroliovska, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym  

KROLIKOWSKA  – znak towarowy  Sklepu Internetowego, stanowiącego własność Sprzedawcy.

Zamówienie zagraniczne – to takie zamówienie, którego dostawa będzie  na obszarze Unii Europejskiej, ale poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 1. REJESTRACJA W SERWISIE.

1. Można uzyskać Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu. Aby uzyskać ww. status należy:

a. dokonać rejestracji w Serwisie;

b. dokonać aktywacji konta, trzeba wejść na link wysłany na adres mailowy Klienta;

c. dokonanie zalogowania w Serwisie za pomocą  Loginu i Hasła.

2Klient, który się rejestruje uzyskuje dostęp do Konta Klienta. Konto Klienta umożliwia złożenie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, uzyskanie danych z historii zakupów oraz dostęp do zbiorów danych Klienta z możliwością ich zmiany i oraz usunięcia.

3. Klienci mają obowiązek przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Klientów, którzy posiadają następujące wyposażenie:

a. sprawny komputer;

b. szybkie, szerokopasmowe łącze internetowe;

c. bieżąca wersja przeglądarek  internetowych Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);

d. działająca wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny https://krolikovska.com.pl/

f. działający e-mail

albo smartphone, tablet albo podobne urządzenie jak wyżej.

§ 2. ZASADY ZAMIESZACZANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM.

1. Osobami mającymi prawo  do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:

a. którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;

b. nie mający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu – dokonujący kupna bez  procedury rejestracji i logowania.

Dane  wskazane  na stronie Sklepu Internetowego nie są  ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga wcześniejszego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego sprawdzenia przez Sprzedawcę ze względu na  dostepność Towarów.

2. Klient posiadający ze statusem zarejestrowanego użytkownika Serwisu umieszcza zamówienie jako zalogowany  do Serwisu, przez dodanie Towaru widniejącego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez naciśnięcie przycisku – „Potwierdzam Zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie zrobiona przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty email informacji o złożeniu przez Klienta zamówienia.

3. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu umieszcza zamówienie poprzez dodawanie Towaru istniejącego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem, następnie klikając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Potwierdzam Zamówienie” i podając dane potrzebne do przeprocesowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

4. Zamawianie w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze.

5. Sprzedawca ma  prawo dodatkowo zweryfikować  dane  Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą wysyłane  Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail zatwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

7. W złożonym zamówieniu jest możliwość, by  Klient wskazał dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli takowej żąda. 

 

§ 3. USTALENIA DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W TYM CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI.

1.W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji następuje   zawarcie umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje za pomocą wysyłki do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca wyraźnie potwierdza, że przyjął zamówienia Klienta do zrealizowania.

2. Cena określona w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie podlega negocjacji.   W przypadku wykonywania zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt przesłania Towaru. Wysokość Kosztu przesłania Towar u widnieje w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

3. Klient jest uprawniony do wybrania niżej wskazanych form płatności za pośrednictwem dostępnych w Serwisie usług przetwarzających płatności:

a. zapłata za pomocą karty płatniczej  

b. dokonanie zapłaty przelewem za pośrednictwem banku 

c. płatność gotówkowa (za pobraniem) u kuriera

4. Niezbędnym  warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest wcześniejsze dokonanie płatności za zamówiony Towar.

5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentacją potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT na żądanie klienta złożone w momencie zakupu.

6. Zobowiązania Klienta określone i wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do czasu wpłacenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia tych Towarów.

7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. ZASADY DOSTAWY

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Czas zrealizowania zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż pięć kolejnych dni roboczych. Powyższe nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia Klienta oraz innych Towarów poddawanych procesom grawerowania, indywidualizowania.  W Przypadku towarów indywidualnych lub grawerowanych  termin wykonania zamówienia wynosi 25 dni roboczych. W przypadku bardzo skomplikowanych prac powyższe terminy  mogą ulec wydłużeniu. Termin dostarczenia Towaru biegnie od dnia, w którym Sprzedawca  wyśle do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.  

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

a. odebranie przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;

b. odebranie przez osobę trzecią, którą wskaże Klient, pod adresem wskazanym przez Klienta.

3. W sytuacji,  gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. Klient zgadza się, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

4. Wszystkie złożone zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie zamówienia z Towarem, na wskazany przez Klienta adres  będzie wykonane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sprzedawca ma prawo  wybrać  inną firmą kurierską.

6. Kurier podejmie trzy próby dostarczenia przesyłki. Po trzeb nieskutecznych próbach, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrocie Towaru do Sprzedawcy poinformujemy  Klienta wysyłając  do niego korespondencję  na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu. W odniesieniu do Zamówień, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez otrzymuje status anulowanego.

7. Dla  Zamówień zagranicznych Czas ich realizacji  może ulec wydłużeniu. O wydłużeniu tego czasu poinformujemy Klienta w czasie składania zamówienia.

8. Przy składaniu zamówienia podawane są Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient.   

9. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczać  Towary bez wad.

 

§ 5. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z   art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w Ustawie. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W sytuacji  odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient ma obowiązek zwrócić Towary do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów.

Instrukcja zwrotu towaru:

W celu skorzystania  z uprawnienia odstąpienia od umowy sprzedaży towarów należy złożyć informację u  sprzedawcy  o  podjętej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie na adres e-mail:  krolikovska@krolikovska.com.pl maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić. Dokonanie zwrotu możliwe jest w drodze wypełnienia formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Złożenie formularza nie jest jednak obowiązkowe. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby Klienci wysłali  informację dotyczącą wykonania przysługującego  prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. W okresie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar:

- wszystkie produkty włóż do oryginalnych opakowań.

- dołącz do przesyłki wypełniony formularz zwrotu  (jeśli został wypełniony formularz zwrotu)   

- Produkty wyślij na nasz adres.

Adres do zwrotów:

Marzena Królikowska-Kukuła z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  

Z dopiskiem: “ZWROT”.

Zwracany towar nie może być wcześniej użytkowany,  nosić śladów użytkowania. Zwracany towar musi posiadać wszystkie metki oraz musi posiadać  opakowanie producenta. Paczka ze zwracanym Towarem musi zostać należycie zabezpieczona aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.

Dokonamy niezwłocznego zwrotu  dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Wykorzystamy takie same sposoby płatności  do zwrotu  płatności   jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient  nie poniesie   żadnych opłat w związku z dokonywanym zwrotem.

Sprzedawca ma prawo  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

2. Umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, 

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient ma obowiązek do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

§ 6. REKLAMACJE.

1. Klientowi, który jest konsumentem i nabywa Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługuje prawo wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zgłoszenie reklamacji Towarów musi zostać:

a) wysłane na adres:

Marzena Królikowska-Kukuła z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  

lub

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: krolikovska@krolikovska.com.pl

 

3. Rozpatrzenie reklamacji Towaru będzie wykonane do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient będzie poinformowany poprzez pocztę  mailową lub telefonicznie.

4. Klient ma możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest wolne od opłat. W sytuacji Klienta,  który jest konsumentem, i ma zamiar  skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Wniesienie reklamacji jest realizowane  się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Składanie Reklamacji.

§ 7. System NEWSLETTER.

1. Klient może sobie zażyczyć  przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając takie zlecenie Klient jednocześnie oświadcza, że ma prawo do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient ma prawo  do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 8. DANE OSOBOWE.

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

§ 9.ZASADY W SPRAWIE DANYCH KONTAKTOWYCH.

We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient ma prawo kontaktować się z Sprzedawcą. Istnieją następujące możliwości kontaktu ze Sprzedawcą:

a) tradycyjną pocztą pod adresem:

Marzena Królikowska-Kukuła z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pancernej 40, 42-202 Częstochowa  

b) telefon: 500 231 265  

c)  e-mail: krolikovska@krolikovska.com.pl

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.